Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

דברי שלום
Divrei Shalom
אבנר עפג’ין

כל המנהגים שהנהיג הרש"ש ... ואיתו ... המקובלים בישיבת בית אל בירושלים : ע"פ סדר שולחן ערוך
ועליו ... פירוש ...בשם נר שלום המביא מקורות וראיות ... מהש"ס ומהפוסקים, פשטנים ומקובלים מכתבי ... האר"י כרך ט' מתוך הסדרה
 • Kabbala
 • $32
 • $10
 • נר שלום ‬
 • מכון הספרים שע"י ישיבת צדק ושלום
 • Rosh HaAyin
 • 2008
 • 1
 • 500
 • 25
 • 1100
 • כר' קשה