Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5775

Look inside

בין שני כהנים גדולים
Bein Shnei Kohanim Gdolim
מנחם קמפינסקי

מרן ה"חפץ חיים" ומרן הראי"ה קוק, עם הערות הראי"ה לספר חפץ חיים
מהדורה קמא
 • Biography
 • Halacha by Topic
 • $15
 • $10
 • מרן ה"חפץ חיים" ומרן הראי"ה קוק
 • אישים
 • Elad
 • 2008
 • 1
 • 151
 • 24
 • 600
 • כר' קשה
בין שני כהנים גדולים : מרן ה"חפץ חיים" ומרן הראי"ה קוק ... / מנחם קמפינסקי. ‬ Publication Area ‫ [אלעד] : אישים, מכון תורני והוצאה לאור, [תשס"ח]. ‬ Phys.Description ‫ 151, [1] ע' : איורים, פורטים, פקסמילים ; 24 ס"מ. ‬ General Note ‫ ע' [75]-95 כוללים: מאמרי רבותינו : לדמותו של ... החפץ חיים ועל ערך שמירת הלשון / [הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב יעקב משה חרל"פ, הרב צבי יהודה הכהן קוק, הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא]. ‬ General Note ‫ ע' [97]-133 כוללים: חפץ חיים : חיבור מיוסד על הלכות איסורי לשון הרע ורכילות ... / מאת ... רבי ישראל מאיר הכהן ; בתוספת הערות מרבנו ... אברהם יצחק הכהן קוק ; וביאור סביב להם ... בשם באר לחי ראי, מאתי מנחם אריה בן הרב יהושע דוד קמפינסקי. כולל רק את הפתיחה - לאוין, סעיפים ה-יא ‬ General Note ‫ ע' [141]-151 כוללים: מצוה שלמה : הערות לספר חפץ חיים / מאת הרב שלמה זלמן הכהן קוק [אביו של הראי"ה קוק]. ‬