Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5765

Look inside

שפע טל
Shefa Tal
שבתי שפטל הורוביץ

פירוש על ספרו של ר’ אהרן בן אברהם מקרדינא: אגרת הטעמים
 • Kabbala
 • $41
 • $10
 • והוא מפתחות לפתוח... סודות חכמת הקבלה
 • משה צוריאל
 • יריד הספרים
 • Jerusalem
 • 2006
 • 1
 • 478
 • 23
 • 1000
 • כר' קשה
הורביץ, שבתי שפטל בן עקיבא Title שפע טל : לברכה : והוא מפתחות לפתוח... סודות חכמת הקבלה... בלשון צח... ונכלל בו ספר אגרת הטעמים... ורוב דבריו על אדני... מהר"ם קורדיווארו בפרדסו הם בנויים... / אשר חיבר... מוהר"ר שבתי שעפטל בן... ר’ עקיבא... הורוויץ, מפראג ; ... ובהגה"ה מדוייקת... ועם כל הציורים... ‬ Var. Title שפע טל לברכה Imprint (ירושלים) : (יריד הספרים), (תשס"ה). Descr. [3], 3, [6], תעח ע’ : איורים ; 25 ס"מ. Gen. note באותיות מרובעות פירוש על ספרו של ר’ אהרן בן אברהם מקרדינא: אגרת הטעמים 3 הע’ בראשו: מבוא... [גם על המחבר], ((נכתב ע"י הרב משה צוריאל)) Local Subj. הורביץ, שבתי שפטל בן עקיבא. אהרן בן אברהם, מקרדינא. אגרת הטעמים קורדוברו, משה בן יעקב. קבלה -- 1500‏-1660.