Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5765

Look inside

מראה אפרים
mareh ephraim
גבריאל אפרים מאיר

כולל שני חיבורים: מדה ברורה - הלכות רבוע העיר ומדידת התחום, מסודר לפי שו''ע סי' שצח-שצט. מראה אפרים - באורי סוגיות
* מחיר משוער
 • Halacha by Topic
 • $19
 • $10
 • תחומין
 • -
 • Jerusalem
 • 2006
 • 1
 • 404
 • 24
 • 1000
 • כר' קשה